Belangenvereniging voor Beroepsbeoefenaars in de Massage- en Sportverzorgingsbranche

Wet kwaliteit, klachten geschillen zorg (Wkkgz)

Uit onderzoek is gebleken dat cliënten niet altijd tevreden zijn over de manier waarop zorgaanbieders hun klacht afhandelen. De afhandeling van een klacht duurt lang en gebeurt vaak op een onpersoonlijke manier. Iedereen heeft recht op goede zorg. Wanneer mensen ontevreden zijn over de zorg dan moeten zij dit kunnen uiten. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Val ik als (sport)masseur onder de wet?

Het betreft alle complementaire therapieën die de genezing of verzorging ondersteunen. Behandelt u cliënten met gezondheidsklachten en ontvangt u inkomsten uit behandelingen, dan valt u onder de Wkkgz. Het behandelen van lichamelijke klachten/symptomen gebeurt hoofdzakelijk door vaklieden uit de (sport)gezondheidszorg zoals sportmasseurs. Een doel van een massage kan zijn gelegen in het bestrijden van klachten of symptomen, hetzij lichamelijke, hetzij geestelijk/emotionele. Zo valt spierpijn bijvoorbeeld al onder gezondheidsklachten.

September jl. is er onaangekondigd weer een aanpassing geweest op de wet. Sportmasseurs die zich uitsluitend bezig houden met preventieve zorg zijn niet verplicht om te voldoen aan de Wkkgz. Wij als belangenvereniging zijn echter van mening dat het van essentieel belang is om je als actief en professioneel behandelaar goed te verzekeren en daarbij een Wkkgz-registratie af te sluiten. Als hulpverlener verleent u zorg aan betalende cliënten, ook zij kunnen ontevreden zijn over uw manier van werken en kunnen indien zij dit noodzakelijk achten een klacht indienen bij verschillende instanties. In het ergste geval, als dit onder de rechter gebracht wordt, kunt u belast worden met een schade claim/onkostenpost tot wel € 25.000. Als professionele organisatie adviseren wij onze actieve leden dus wel om de Wkkgz af te sluiten in combinatie met een verzekering.

Iedere zorgverlener registreert zich individueel voor de Wkkgz. Als u zich niet wilt registeren is dat uw eigen keuze.

U dient zich bij niet-registreren wel te bedenken dat er van overheidswege controle uitgevoerd kan worden. En ook: als u een klacht krijgt en het blijkt dat u wel behandelingen geeft aan cliënten met gezondheidsklachten, dat u dan niet aan de Wet heeft voldaan.

Wat moet u doen in het kader van de Wkkgz?

U dient:

  • een klachtenregeling te hebben;
  • de beschikking te hebben over een klachtenfunctionaris;
  • aangesloten te zijn bij een geschilleninstantie.

BMS & NIBIG

NIBIG-logo

Het Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg (NIBIG) werkt mee aan de positieve positionering van complementaire alternatieve therapievormen zodat integrale gezondheidszorg een gezicht krijgt voor de cliënt.

Wij als BMS zijn een samenwerking aangegaan met het NIBIG. Het NIBIG is voor de Wkkgz-registratie aangesloten bij de Stichting Zorggeschil en biedt u een erkende Wkkgz-registratie. In deze registratie is een bijdrage aan de stichting Wkkgz-Fonds inbegrepen, om onvoorziene kosten op te vangen mocht een klacht uitmonden in een geschil. Dit ter bescherming van de individuele zorgverlener bij calamiteiten. Via de BMS kunt u zich aanmelden voor deze erkende Wkkgz-registratie voor € 49,00 inclusief inschrijfkosten.

Wat gebeurt er bij een klacht?

In het onderstaande schema ziet u de klachtenprocedure bij het NIBIG in beeld gebracht.

U heeft een klacht
Probeer samen een oplossing te vinden.
Schakel zelf een 3e persoon in als toehoorder.
Komt u er net uit? Schakel hulp in.
Start klachtenprocedure.
Meld uw klacht bij de Stichting Zorggeschil.
De Stichting Zorggeschil neemt de klacht in behandeling.
Een gecertificeerde klachtenfunctionaris van de Stichting Zorggeschil begeleidt u in het traject om tot een oplossing te komen.
Klacht komt tot een oplossing
 
De klacht wordt een geschil en wordt voorgelegd aan de geschillencommissie.

De Wet is van kracht sinds 1 januari 2017. Een ingediende klacht valt nu dus onder de werking van de Wet.

Waarom aanmelden via de BMS bij het NIBIG?

Als u op een goede en goedkope manier wilt voldoen aan de nieuwe Wet kwaliteit klachten geschillen zorg (Wkggz), waarbij u bij de Geschilleninstantie wordt ingeschreven via een Wkkgz-fonds!

Aanmelden?

Ook na 1 januari 2017 kunt u zich aanmelden voor de Wkkgz-registratie. U vindt hierover informatie op deze website.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees voor meer informatie onze Privacyverklaring. Accepteren